Senteret sitt bannerbilde

Lærings- og mestringstilbud

 Se mer info Frisklivssenteret

Mestringstreff

Dette er et diagnoseuavhengig mestringskurs som er for personer over 18 år som har kronisk sykdom, nedsatt funksjonsevne og/eller lettere psykiske belastninger. Pårørende kan også delta. Mestringstreff er utviklet av både helsepersonell og personer som selv lever med helseutfordringer. Kurset ledes av personell fra Bærum helse og friskliv, samt bidrag fra brukerrepresentanter som stiller med sin brukerhistorie og formidler egen kunnskap, erfaring og mestring av sykdom.

Mestringstreff skal bidra til at personer som lever med helseutfordringer får styrket tro på egen mestring og tro på egne ressurser for å håndtere livssituasjonen.

Kurset er gratis.

Kontakt Frisklivssenteret på telefon 97 40 27 98 for

PÅRØRENDEKURS

Bærum Helse og Friskliv holder mestringskurs for pårørende til personer med langvarig sykdom eller funksjonsnedsettelser, uavhengig av diagnose. Kurset er utviklet i samarbeid mellom Frisklivssenteret og Rask psykisk helsehjelp, og ledes av personell fra begge enhetene.

Temaer som tas opp er:

Kurset går over 2 kursøkter og er gratis.

Påmelding kan gjøres på telefon til Frisklivssenteret: 974 02 798 eller til Rask psykisk helsehjelp: 675 04 179.

KURS I LIVSSTYRKETRENING

Kurs i Livsstyrketrening er et kurs som kan være nyttig for alle, men retter seg særlig mot mennesker som opplever langvarige helseutfordringer, som for eksempel smerter i kroppen, stress, indre uro, dårlig selvbilde eller følelse av økt sårbarhet. Livsstyrketrening bygger på en forståelse om at helseutfordringer ikke er enten fysiske eller psykiske. Hvordan jeg lever mitt liv i møte med hverdagens utfordringer og valg, bærer jeg med meg; livet setter seg i kroppen og kan gi ulike symptomer og plager. Kroppslige plager kan være et uttrykk for en ubalanse i livet mitt, og kanskje har ubalansen vart over tid. Kroppen har kanskje «sagt fra» lenge, men fordi de fleste av oss ikke er vant til det å lytte til kroppen, fortsetter vi å utsette kroppen for en livsstil den ikke tåler.

I kurset gis du mulighet til å øke bevisstheten på dine vaner og mønstre i hverdagen. Gjennom bl.a trening i oppmerksomhet nærvær (mindfulness) vil du kunne oppdage sammenhenger mellom tanker, følelser, kropp og hvordan dette påvirker livssituasjonen. Det hjelper deg til å møte ulike utfordringer med økt motstandskraft og styrke, og til å ha tillit til dine egne ressurser. Det er også et mål at du blir mer bevisst på din egen livssituasjon, hva som er viktig for deg, og hvilke ressurser, muligheter og valg du har.

På kurset jobber deltakerne sammen i en gruppe. Det å dele tanker og erfaringer med andre mennesker som lytter uten å komme med råd, oppleves for mange som verdifullt.

Kurset går over 10 tirsdager og strekker seg over ca. 3 mnd. Hver kursøkt varer i 4,5 timer.

Temaene for samlingene er:

  1. Hvis kroppen kunne snakke,
  2. Hvem er jeg? – med fokus på ressurser og muligheter
  3. Verdier – hva er viktig for med?
  4. Hva trenger jeg? – om å sette egne grenser
  5. Sterke og svake sider
  6. Glede
  7. Dårlig samvittighet
  8. Sinne
  9. Ressurser, muligheter og valg
  10. Avslutning og veien videre

Kursavgift er 1700,- kroner.

Vil du vite mer om kurset før du melder deg på? Vi holder et informasjonsmøte for påmeldte deltakere og for de som lurer på om kurset kan være noe for dem. Alle interesserte er velkomne! Ta kontakt med oss hvis du lurer på noe eller ønsker informasjon om dato for oppstart av neste kurs og for informasjonsmøtet.

For mer informasjon eller påmelding til kurset kontakt:

 

SELVORGANISERT SELVHJELP

Selvhjelpsgrupper er for alle som har et livsproblem de har behov for å gjøre noe med. Problemer som begrenser hverdagen. Gruppen er et verksted for endringsarbeid- et mentalt treningsstudio.

Målsettingen med selvhjelpsgruppearbeidet er å fremme innsikt, mestringsevne og bedre livskvaliteten hos den enkelte gjennom det samspillet som oppstår mellom deltakerne. Ingen kan henvises til selvhjelpsgruppe, man må velge det selv. Frisklivssenteret er igangsetter for nye grupper og lokalene våre i Løkketangen kan disponeres ut på kveldstid. Gratis.